Oferta

Decydując się na nasze usługi zyskasz pomoc:

w składaniu i kompletowaniu wniosków o:

 • emeryturę,
 • emeryturę pomostową,
 • rentę rodzinną,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę socjalna,
 • renty wypadkowe,
 • świadczenie lub zasiłek przedemerytalny,
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • kapitał początkowy

Oferujemy również:

 • analizę decyzji o odmowie, bądź przyznaniu świadczenia,
 • redagowanie pism dotyczących świadczeń,
 • pisanie odwołań,
 • pomoc w pozyskiwaniu brakujących dokumentów.
baner-place

W zakresie administracji płac uwzględniamy:

 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania itp. z uwzględnieniem premii, nadgodzin oraz innych dodatków i potrąceń (urlopów, zwolnień chorobowych, zasiłków, składek na fundusz pracy i FGŚP, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych).
 • Sporządzanie dokumentacji zarobkowej pracowników, w tym: karty wynagrodzeń, karty podatkowej, listy płac, karty zasiłkowej.
 • Rozliczanie rachunków z umów cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie pasków płacowych i raportów ZUS RMUA.
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40.
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu oraz osiągniętych dochodach.

W zakresie usług PFRON i ZUS uwzględniamy:

 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców oraz właścicieli.
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS wraz z raportami imiennymi oraz przelewami do ZUS.
 • Przygotowanie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Z-3, Z-3a, N-7, N-10, RP-7) dla właścicieli, Przeprowadzenie korekt deklaracji ZUS.
 • Sporządzanie rocznej deklaracji IWA.
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON.
 • Rozliczanie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (SODiR).

 • Sporządzanie dokumentów kształtujących stosunek pracy, takich jak: umowy o pracę, zmiany warunków zatrudnienia (aneksy), wypowiedzenia, świadectwa pracy.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych pracowników.
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem w oparciu o umowy cywilnoprawne, takich jak: umowa zlecenie, umowa o dzieło.
 • Sporządzanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, okolicznościowymi, macierzyńskimi i wychowawczymi, bezpłatnymi i dodatkowymi, w tym: ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów.
 • Rozliczanie i ewidencjonowanie zwolnień lekarskich, ustalanie prawa do zasiłków.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, list obecności (godziny, urlopy, choroby, nieobecności, nadgodziny i godziny nocne).
 • Ustalanie uprawnień do odszkodowań, ekwiwalentów, odpraw związanych ze stosunkiem pracy.
 • Kontrolowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP.
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją czynności dotyczących zajęć komorniczych.
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych.
 • Przechowywanie dokumentacji i danych kadrowych w miejscu bezpiecznym, strzeżonym, zapewniającym ich poufność lub organizację takiego miejsca w siedzibie Klienta lub w innym wskazanym przez niego miejscu.

Obsługa BHP, nadzór, służby BHP

 • Podstawą prawną tworzenia służby BHP w zakładzie pracy jest Kodeks Pracy art. 23711 § 2. Szczegółowy zakres działań, uprawnień, obowiązków oraz kwalifikacje służby BHP określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. nr 109 poz. 704 ze zm.)
 • Proponowana przez nas obsługa BHP wykonywana jest za pomocą outsourcingu w sytuacjach wymaganych prawem również w oparciu o umowę o pracę.

 • Świadczona przez nas usługa pozyskiwania dofinansowań z Powiatowych Urzędów Pracy i PFRON polega na wyszukiwaniu korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.